תקנון פעילות סייבר סקול ישראל

הואיל ו"סייבר-סקול בע"מ", ח.פ 515082329 (להלן: החברה), מעבירה קורסים ופעיליות לימוד להכרת מקצועות הסייבר (להלן: הקורס);

הוסכם בין הצדדים, כי בהתאם לדין הישראלי, הם יפעלו כדלקמן:

 1. מהות ההסכם:
  מהותו של הסכם זה הוא להסדיר את תנאי הלימוד של התלמיד (להלן: הלקוח) בקורסים הפרונטאליים, בקורסים המקוונים באינטרנט ובפעיליות החגים והקיץ.
 2. הקורס:
  סייבר סקול מפעילה מספר קורסים ופעיליות לימוד שונות במתכונות שונות, ביניהן קורסים שנתיים, סמסטריאליים, ימי עיון, לימוד מקוון ופעיליות חגים וקיץ. הקורסים של החברה מתבצעים ע"י מדריך מטעם סייבר סקול (הדרכה פרוטאלית או מקוונת) אשר מלמד תכני לימוד טכנולוגיים מעולם הסייבר באמצעות מצגות לימוד, תוכנות ותרגולים מעשיים על עמדות מחשב. הרישום הינו ייעודי לקורס מסוים ועל הלקוח להקפיד על רישום לקורס המתאים בטופס ההרשמה.
 3. ימי הלימוד ותכנית הלימודים:
  1. במעמד ההרשמה או בשיעור ההיכרות של הקורס תוצג תכנית הלימוד של הקורס. במהלך הקורס תהא רשאית סייבר סקול לשנות את תכנית הלימודים מעת לעת, וזאת בהתחשב בהתקדמות כלל התלמידים, התאמה לעדכונים וחדשות מעולם הסייבר ומגבלות טכניות ותפעוליות בחדרי המחשבים שאינם בשליטת סייבר סקול.
  2. סייבר סקול מתחייבת להשלמת מספר מפגשי הקורס כפי שמפורט בתכנית הלימוד של הקורס. ביטול שיעור ע"י סייבר סקול יתבצע ע"י עדכון התלמידים בהודעת טקסט ו/או בשיעור. השלמות יתבצעו במהלך השנה.
  3. באחריות ההורים לדאוג כי התלמיד נוכח בשיעור או הפעילות. היעדרות תלמיד משיעור אינה מהווה עילה להחזר כספי.
  4. קיומם של קורסים פרונטאליים או מקוונים מותנה ברישום 10 תלמידים לפחות ו/או שיקול דעתה הבלעדי של סייבר סקול
 4. מדיניות ביטולים והחזרות – מחנות קיץ (ילדים ונוער)
  1. הודעה על ביטול ההשתתפות בקורס תיעשה בכתב ותימסר למשרדי החברה ע"י הודעה אלקטרונית במייל הראשי של החברה: Info@cyber-school.co.il.
  2. ניתן לבטל ולקבל החזר מלא בניכוי 100 ש"ח עד פתיחת היום השני. לאחר פתיחת היום השני – לא ניתן לקבל החזר.
 5. מדיניות ביטולים והחזרות – קורסים שנתיים (ילדים ונוער)
  1. השיעור הראשון בקורס ניתן כשיעור היכרות ללא תשלום. עם זאת, השיעור הראשון מהווה שיעור רשמי ממנין השיעורים בתכנית הלימוד שהחברה מתחייבת אליו.
  2. הודעה על ביטול ההשתתפות בקורס תיעשה בכתב ותימסר למשרדי החברה ע"י הודעה אלקטרונית במייל הראשי של החברה: Info@cyber-school.co.il.
  3. עד ה1.1.2023, בעת ביטול ההתקשרות מול חברת סייבר סקול הלקוח יחוייב רק בעלות החוג של כל אותו החודש בין אם נלקח שיעור אחד ובין אם כלל השיעורים באותו החודש , לאחר מכן יבוטלו התשלומים הנוספים ו\או יבוצע החזר במידה והיה תשלום עודף. לאחר ה1.1.2023, לא ניתן יהיה לקבל זיכוי/החזר.
  4. לנרשמים למחזור ינואר 2023, ניתנת האפשרות לבטל עד התאריך ה1.3.2023, ולשלם רק עבור החודשים בהם השתתפו, בין אם נלקח שיעור אחד ובין אם כלל השיעורים באותו החודש. לאחר ה1.3.2022 לא יינתן החזר כספי למבטלים.
 6. מדיניות ביטולים והחזרות – CSRP (בוגרים)
  1. מכינה: ניתן לבטל ולקבל החזר מלא בניכוי 100 ש"ח עד פתיחת השיעור השני. לאחר פתיחת השיעור השני – לא ניתן לקבל החזר.
  2. קורס מלא: בהתאם לתנאי הביטול של גליל מערבי
 7. זכות קנין רוחני:
  התוכן שמועבר בכל פעילויות החברה הינו בבעלות בלעדית של סייבר סקול. אין התלמיד והוריו רשאים להעביר לאף גורם שלישי ו/או לפרסמם בציבור תכנים אשר רכשו במסגרת ההשתפפות בפעילות.
 8. מצב בריאותי:
  ההורים מצהירים כי מצבו הבריאותי של התלמיד תקין, ומתחייבים להודיע לסייבר סקול על כל שינוי אשר עשוי להשפיע על השתתפותו במהלך הקורס.
 9. קורסים מקוונים – כיתה וירטואלית:
  הקורס מועבר בפלטפורמה אינטרנטית המדמה כיתה וירטואלית שמסופקת על ידי ספק חיצוני. לצורך הקורס התלמידים יעברו הדרכה לשימוש במערכת בשיעור הראשון.
  1. השימוש במערכת אינטרנטית ללימוד מקוון כוללת מגבלות ותקלות טכניות אשר קשורות ישירות לפלטרפומת הלימוד של הספק חיצוני. החברה אינה מקבלת על עצמה את האחריות לתקלות והמגבלות הטכניות של פלטפורמת הלימוד אך תפעל כמיטב יכולתה מול הספק להסדרת התקלות השוטפות.
  2. בקורסים המקוונים ישנן דרישות טכניות מינימאליות מהמחשב והאינטרנט בו התלמיד משתתף השיעור. באחריותו לוודא את קיומן לפני ההרשמה.
  3. התלמידים מודעים לכך כי השיעורים מוקלטים והשימוש בהם עשוי להישמר על ידי סייבר סקול ולשמש לצורכי לימוד ושיווק אחרים.
 10. הדרכת הורים:
  באחריות ההורים לוודא כי התלמיד אינו מנצל לרעה את הכלים שלמד במהלך הקורס והשימוש במחשבו האישי.
 11. תקשורת עם התלמידים:
  ההורים והתלמידים יתקשרו עם מורי סייבר סקול באמצעות דואר אלקטרוני ו\או WhatsApp.
 12. מדיניות פרטיות:
  1. עם הרישום ההורה נותן את הסכמתו לקבלת תוכן פרסומי. החברה תהיה רשאית לשלוח מידע שיווקי ופרסומי ומידע בדבר שירותיה בדואר אלקטרוני, הודעות טקסט ודואר אלקטרוני – בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שהחברה תקבל או תעביר לצורך משלוח של צדדים שלישיים.
  2. באישור התקנון הנני מביע את הסכמתי לשיתוף תמונות בני ו/או בתי באתר החברה וברשתות החברתיות.
  3. ידוע לי כי המידע שיפורסם באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט, וכי החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע משימוש של צדדים שלישיים כלשהם במידע וכן שהסכמתי לא מזכה אותנו בקבלת תמורה כלשהי, כספית או אחרת מהחברה ו/או מי מטעמה.
 13. אתיקה:
  במהלך הקורס יקבל התלמיד ידע רב, אשר עשוי להיעשות בו שימוש למטרות טובות, אך גם למטרות זדוניות. ההורים מצהירים כי הם וידאו שהתלמיד קרא את ההצהרה הבאה
  והסכים לה:
  1. התלמיד ישתמש בידע שצבר אך ורק למטרות מותרות וטובות. התלמיד ימנע מלחדור למחשבים של אחרים שלא בהסכמתם, ימנע מלפגוע בפעילות התקינה של מחשביהם של אחרים ויבצע שימוש בכלים שילמד אך ורק לצורך הקורס.
  2. התלמיד יכבד את זכויותיהם של אחרים, ולא יפגע בהם באמצעות הידע שיש לו.
  3. התלמיד יתייעץ עם הוריו ומוריו אם יתקל בדברים אשר הוא חושב שעשויים לגרום לנזק לאחרים.
  4. התלמיד ידווח לרשויות, להורים ולמורים בכל מקרה שיחשף לפשע שמתרחש ודורש דיווח.
  5. אם התלמיד חושש כי מעשה מסוים עשוי לפגוע באחרים, יתייעץ עם הגורם הנכון.
 14. משמעת:
  ההורים והתלמיד מסכימים כי כל הפרה של כללי האתיקה עשויה לגרום להרחקת התלמיד מהקורס ודיווח לרשויות אכיפת החוק ובית הספר. ההורים והתלמיד מוותרים בזאת על סודיות כלפי גורמים אלו בכל מקרה בו יפרו את תקנות המשמעת.
 15. סמכות שיפוט:
  כל סכסוך הנובע מהסכם זה ידון בלעדית בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב. הדין הישראלי יחול בלעדית על כל סכסוך הנובע מהסכם זה.

בברכה,

"סייבר סקול בע"מ

כיכר צה"ל, קרית שמונה

דוא"ל: info@cyber-school.co.il

מס' טלפון: 077-778-13-83